حالت اضافی

Родительный Падеж

زبان آموزهای عزیز میخواییم یکی از پر کاربرد ترین و پر مفهوم ترین پادژ ها رو با هم یاد بگیریم. اول ببینیم که حالت اضافی یا Р.п در زبان فارسی چطور بیان میشه. بطور کلی در این پادژ اسم بدون حرف اضافه در کنار یه اسم دیگه قرار میگیره و با اون یه حالت مضاف و مضاف الیهی بوجود میاره، یا اصطلاحن به اون اسم اضافه میشه، که ما در زبان روسی این حالت رو حالت اضافی یا Р.п می نامیم. چند تا مثال فارسی ببینین تا اصلی ترین مفهوم این پادژ براتون جا بیفته  و بعد بریم سراغ مثال های روسی.

خانه پدر

پایتخت کشور

کشوی میز

کتاب دانش آموز

دیدیم که معادل حالت اضافی در زبان فارسی چطور بیان میشه.

چندتا مثال روسی هم‌ببینین.

مداد دانش آموز
Карандаш студента

دوچرخه آنتون
Велосипед Антона

ساحل دریا
Берег  моря

کتاب برادر
Книга брата

شغل دکتر
Работа врача

خب حالا که کامل متوجه مفهوم این پادژ شدین اول بریم سراغ صرف اسامی و بعد از اون بریم سراغ مفاهیم پر کاربرد این پادژ و مثال ها.

صرف اسامی در Р.п

صرف اسامی مفرد

اسامی مذکر که به پایانه صفر ختم میشن، در Р.п مفرد а میگیرن.

Журнал ——-> Журнала

Брат ——--> Брата

اسامی مذکر که به й ختم میشن، در Р.п مفرد я میگیرن.

Музей ———> Музея

Герой ———-> Героя

اسامی مذکر که به ь ختم میشن، در Р.п مفرد я میگیرن.

Писатель ———-> Писателя

Словарь ———> Словаря

اسامی مونث که به а ختم میشن، در Р.п مفرد ы میگیرن.

Комната ——-> Комнаты

Квартира  ———->  Квартиры

نکته: اسامی مونث که به к , х , г ,ш ,щ ,ч و ж ختم بشن، بجای ы، и میگیرن.

Книга ———> Книги

Муха  ———> Мухи

Студентка ———>  Студентки

Кожа ———->  Кожи

اسامی مونث که به я ختم میشن، در Р.п مفرد، и میگیرن.

Аудитория  ——--> Аудитории

Древня  ——-->   Древни

اسامی مونث که به ь ختم میشن، در Р.п مفرد и میگیرن.

Тетрадь  ———>  Тетради

Кровать ——--> Кровати

اسامی خنثا که به о ختم میشن،  در Р.п مفرد а میگیرن.

Окно  ——--> Окна

Кресло ——--> Кресла

اسامی خنثا که به е ختم میشن، در Р.п مفرد я میگیرن.

Море ——-> Моря

Здание ——-> Здания

نکته: اگر قبل از е ، دو حرف ц یا щ بیاد اونوقت بجای  я، а میگیره.

Кладбище ——--> Кладбища

Солнце ———> Солнца

اسامی خنثا که به ё ختم میشن، در Р.п مفرد، я میگیرن.

Копьё  ——-->  Копья

صرف اسامی جمع

صرف اسامی جمع در حالت اضافی یا Р.п یه مقدار مشکل تر از بقیه پادژهاست. این مشکل بودن بخاطر تنوع و استثناهای پایانه صرفی در شکل جمع حالت اضافیه. اما باهم دونه به دونه با مثال میریم جلو تا این مبحث رو خوب یاد بگیرین.

اسامی مذکر که به پایانه صفر ختم میشن،  در Р.п جمع  ов میگیرن.

Журнал ———-->  Журналов

Студент ——-->  Студентов

اسامی مذکر که به й ختم میشن، در Р.п جمع ев میگیرن.

Герой ——-> Героев

Музей ——-> Музеев

اسامی مذکر که به ь ختم میشن، در Р.п جمع ей میگیرن.

Писатель ——> Писателей

Словарь ——--> Словарей

نکته: اگر اسامی مذکر به حروف سایشی یعنی ж, ш, щ و ч ختم بشن، در Р.п جمع ей میگیرن.

Гараж ——> Гаражей

Врач ——--> Врачей

استثنا: واژه брат به معنی برادر در Р.п جمع تبدیل به братьев میشه.

اسامی مونث که به а ختم میشن، در Р.п جمع а رو از دست میدن.

Книга ———>  Книг

Комната ——->  Комнат

Студентка ——> Студенток

نکته: در واژه студентка بعد از حرف а چون دوتا حرف بی صدا پشت هم قرار میگیرن و در روسی همچین چیزی امکان پذیر نیست، بنابراین در اینجور موارد بین دو حرف о یا е قرار میگیره.

اسامی مونث که به я ختم میشن، دو حالت دارن.

۱) قبل از я حرف и قرار داره.

۲) قبل از я حرف صامت وجود داره.

ببینیم در این دو‌حالت چه اتفاقی میفته.

۱) اگر قبل ازя ، и بیاد، تبدیل به ий میشه.

Аудитория ———>  Аудиторий

Фотография  ———>   Фотографий

۲) اگر قبل از я حرف صامت باشه، я حذف میشه و در آخر واژه ь اضافه میشه. ضمن اینکه بین دو حرف بی صدای آخر هم о یا е میاد. نکته اضافه شدن این دو حرف رو چند خط بالاتر بهتون گفتیم.

Кухня  ——-> Кухонь

Деревня ——-->  Деревень

نکته: کلمه песня یه استثناست. Я حذف میشه و بین دو حرف آخر е میاد، ولی ь  نمیگیره..

Песня  ———> Песен

اسامی مونث که به ь ختم میشن، در Р.п جمع ей میگیرن.

Тетрадь ——>Тетрадей

Лошадь ——> Лошадей

اسامی خنثا که به о ختم میشن، در Р.п جمع о رو از دست میدن.

Окно ——--> Окон

Озеро ——-> Озёр

اسامی خنثا که به е ختم میشن، در Р.п جمع ей میگیرن.

Море ——-> Морей

اسامی خنثا که ие ختم میشن، در Р.п جمع ий میگیرن.

Здание ——> Зданий

نکته: کلمات مذکری که به а ختم میشن، دقیقا مثل اسامی مونث صرف میشن و در کل از قواعد اسامی مونث پیروی میکنن.

Дедушка ———> Дедушек

Мужчина ——> Мужчин

مفاهیم حالت اضافی یا Р.п

۱) حالت اضافی: همونطور که اول این بخش بهتون گفتیم، یکی از اصلی ترین مفاهیم این پادژ، حالت اضافی یا مضاف و مضاف الهیه.

Кусок  хлеба

Дом  отца

Книга  брата

Столица  страны

۲) بیان وزن: وزن در زبان روسی در Р.п بیان میشه.

Килограмм  маслa

Килограмм  муки

۳) مجموعه ای از افراد که به یک گروه تعلق دارن.

Группа  женщин

Букет  цветов

Команда  футболистов

Группа  детей

Пара  перчаток

بیان مفهوم تاریخ در Р.п

زبان آموزهای عزیز توجه کنین که برای بیان تاریخ در زبان روسی دو‌حالت داریم.

۱)تاریخ روز

۲)تاریخ دقیق یک رویداد

برای بیان تاریخ روز از سوال ?Какое число به معنی چندمه؟ استفاده میکنیم و جواب رو با عدد ترتیبی در И.п بیان میکنیم.

امروز چندمه؟
Какое сегодня число

امروز پنجمه
Сегодня пятое

فردا چندمه؟
?Какое завтра будет число

فردا پنجم آگوسته
Завтра будет пятое августа

دیروز چندم بود؟
?Какое вчера было число

دیروز یکم بود
Вчера было первое

نحوه بیان تاریخ روز رو باهم یاد گرفتیم، و دیدیم که در در حالت فاعلی یا И.п بیان میشه.

اما اون بخشی از بیان تاریخ که در حالت اضافی بیان میشه مربوط به بیان تاریخ یک رویداده.

شما کی به دنیا اومدین؟
?Когда Вы родились

من پنجم آگوست به دنیا اومدم
Я родился пятого августа

کی حرکت میکنید?
?Когда Вы уезжаешь

ما یکم جولای حرکت میکنیم.
Мы уезжаем первого июля

حالا اگه بخواییم تاریخ دقیق رو کامل بگیم، یعنی روز و ماه و سال، عددی که به تاریخ اشاره داره، بدون حرف اضافه بکار میره.

من پنجم آگوست سال هزار و نهصد و شصت و یک به دنیا اومدم
Я родился пятого августа тысяча девятьсот шестьдесят первого года

به مثال بالا دقت کنین، همه اعداد در حالت فاعلی یا И.п هستن بجز عدد آخر که بصورت ترتیبی در حالت اضافی Р.п بیان میشه. روز دقیق رویداد هم بدون استثنا بصورت عدد ترتیبی در Р.п بیان میشه.

این کتاب بیست و یکم آگوست هزار نهصد و نود و سه نوشته شد
Это книга написана двадцать первого августа тысяча девятьсот девяносто третего марта

مفهوم داشتن و نداشتن در Р.п

مفهوم داشتن یا نداشتن چیزی در حالت اضافی یا Р.п بیان میشه.                   

У меня есть книга

У меня есть карандаш

همونطور که دیدین، برای بیان مفهوم داشتن، کسی که صاحب چیزی هست با حرف اضافه у در Р.п و اون چه که صاحبش هستیم در И.п بیان میشه.

اما برای بیان مفهوم نداشتن، هر دو در Р.п بیان میشن.

У меня нет книги

У меня нет брата

У брата нет карандаша

یادتون بمونه که برای بیان بودن و نبودن هم  باید از این قاعده پیروی کنین.

В магазине есть книга. (И.п)

В магазине нет книги. (Р.п)

 

 

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =