حالت مفعول با واسطه

Дательный падеж

زبان آموزان عزیز در این بخش قصد داریم یکی دیگه از پادژها رو به شما یاد بدیم. این پادژ مفعول با واسطه اسم داره و به سوالات ?Кому به معنی به چه کسی؟ و ?Чему به معنی به چه چیزی؟ جواب میده و بطور کلی به مفهوم ((به کسی)) یا ((به چیزی)) رو بیان می کنه.

اول چند تا مثال فارسی با هم ببینیم که مفهوم این پادژ خوب براتون جا بیفته و بعد بریم سراغ مثال های روسی و نکات مربوط به این پادژ.

بعنوان مثال:

من کتاب را به برادرم دادم.

پدرم به خواهرم تلفن زد.

او درس را به من یاد داد.

معلم برگه امتحان را به دانش آموزان داد.

حالا که با مفهوم فارسی این پادژ آشنا شدین، بریم ببینیم که در زبان روسی این پادژ رو چطور باید بیان کرد.

چند تا مثال روسی رو با هم بررسی کنیم و بعد بریم سراغ نکات این پادژ.

مادر به پسرش زنگ می زند
Мать звонит сыну

برادر همه چیز را به پدر گفت
Брат сказал всё отцу

به ماشین نزدیک نشو
не подходи к машине

او به معلمش نامه می نویسد
он пишет письмо своему учителю

معلم امتحان را به دانش آموز یادآوری می کند
Учитель напоминает студенту об экзамене

امیدواریم که تا اینجا با مفهوم حالت مفعول با واسطه یا Д.п  به خوبی آشنا شده باشین. حالا با هم چند تا فعل پر کاربرد روسی رو یاد بگیریم که همیشه اسم بعدشون مستقیم به حالت مفعول با واسطه هدایت میشه و همشون از مفهوم انحصاری این پادژ یعنی ((به کسی))، یا ((به چیزی)) تبعیت می کنن.

به کسی  یا چیزی ایمان داشتن
Верить – Поверрить

به کسی زنگ زدن
Звонить – Позвонить

چیزی را به کسی رساندن
Передавать – Передать

به کسی پیشنهاد دادن
Предлагать – Предложить

به کسی هدیه دادن
Дарить –  Подарить

به کسی خبر دادن
Сообщать – Сообщить

به کسی اجازه دادن
Позволять – Позволить

به کسی پس دادن
Отдавать – Отдать

برای کسی آماده کردن
Готовить – Приготовить

تا الان با مفهوم کلی و اصلی این پادژ آشنا شدین. تو بخش بعدی یه مفهوم دیگه تو این پادژ رو براتون توضیح میدیم.

مفهوم پسندیدن

می خواییم با یکی دیگه از مفاهیم حالت مفعول با واسطه یا Д.п آشنا بشیم. مفهوم پسند کردن چیزی در Д.п  بدون حرف اضافه با فعل Нравиться – Понравиться بیان میشه. به این ترتیب که فاعل جمله که عمل پسندیدن رو انجام میده در Д.п  قرار

می گیره و اون چیزی که پسند شده در حالت فاعلی یا И.п بیان میشه.

مثال:

برادر از آن فیلم خوشش می آید
Брату
нравится этот фильм

ناتاشا از این لباس خوشش می آید
Наташе нравится этот костюм

ما از کتاب خوشمان نیامد
Нам
не понравилось эта книга

حالا دو نکته درباره فعل Нравиться رو بهتون بگیم.

  1. چون فاعل نداره، همیشه در شکل سوم شخص مفرد میاد.
  2. چون فاعل نداره ، برای شکل گذشته این فعل از گذشته خنثا استفاده میشه و همچنین در نظر داشته باشین که برای مفرد و جمع از همین قواعد تبعیت میکنه. به مثال 1 و 2 دقت کنین تا براتون جا بیفته.

مفهوم سن و سال

یکی دیگه از مفاهیم حالت مفعول با واسطه بیان سن و ساله.

برای این مفهوم حتما از Д.п باید استفاده کنین.

مثال:

برادر بیست سال دارد
Брату двадцать лет

تو چند سال داری؟
?Сколько тебе лет

معلم چهل سال دارد
Учителю сорок лет

پدر سی و پنج سال دارد
Отцу тридцать пять лет

اگر بخواییم برای سن و سال به گذشته اشاره کنیم، باید از گذشته خنثا استفاده کنیم و در واقع کاری به مفرد یا جمع بودن و یا جنس کلمه نداریم.

مثال:

برادر 30 سال داشت
Брату было 30 лет

زمان جنگ دانش آموزان 15 سال داشتند
Во время войны студентам было 15 лет

صرف اسامی در حالت مفعول با واسطه

در این بخش می خواییم یاد بگیریم که اسامی روسی در حالت مفعول با واسطه چطور صرف میشن.

اسامی مذکر که به پایانه صرفی صفر ختم میشن، در Д.п  مفرد У می گیرن.

Брат ——> Брату

Журнал ——> Журналу

اسامی مذکر که به Й ختم میشن، در Д.п  مفرد Ю  می گیرن.

Музей ——> Музею

Герой ——-> Герою

اسامی مذکر که به Ь ختم میشن، در  Д.п مفرد Ю  می گیرن.

Писатель ——> Писателю

Словарь ——-> Словарю

اسامی مونث که به А ختم میشن، در  Д.п مفرد Е  می گیرن.

Комната ——>  Комнате

Подруга  ——->  Подруге

اسامی مونث که به Я ختم میشن، در  Д.п مفرد И می گیرن.

Аудитория  ———> Аудитории

Армия  ——-->  Армии

اسامی مونث که به Ь ختم میشن، در Д.п  مفرد И می گیرن.

Тетрадь  ——> Тетради

Лошадь  ——> Лошади

اسامی خنثا که به О ختم میشن، در Д.п  مفرد У می گیرن.

Окно ——-> Окну

Дело  ——-> Делу

اسامی خنثا که به Е ختم میشن، در Д.п  مفرد Ю می گیرن.

Море —--> Морю

Здание  ——--> Зданию

اسامی خنثا که به Ё ختم میشن، در Д.п  مفرد  Ю می گیرن.

Копьё ——> Копью

Ружьё —-->  Ружью

اسامی خنثا که به Мя ختم میشن، در Д.п  مفرد، Я حذف و Ени جایگزین میشه.

 Имя ——> Имени

Пламя ——> Пламени

اسامی مذکر که به پایانه صرفی صفر ختم میشن، در Д.п  جمع  Ам  می گیرن.

Журнал ——> Журналам

Стол ——->  Столам 

اسامی مذکر که به Й ختم میشن، در Д.п  جمع Ям  می گیرن.

Музей ——-> Музеям

Герой ——> Героям

اسامی مذکر که به Ь ختم میشن، در  Д.п جمع Ям  می گیرن.

Писатель ——-> Писателям

Словарь ——--> Словарям

اسامی مونث که به А ختم میشن، در  Д.п جمع  Ам  می گیرن.

Квартира ——--> Квартирам

Школа ———>  Школам

اسامی مونث که به Я ختم میشن، در  Д.п جمع Ям  می گیرن.

Аудитория ———> Аудиториям

Деревня  ——-> Деревням

اسامی مونث که به Ь ختم میشن، در Д.п  جمع Ям  می گیرن.

Тетрадь ———->Тетрадям

Лошадь  ——-> Лошадям

اسامی خنثا که به О ختم میشن، در Д.п  جمع  Ам  می گیرن.

Окно ———> Окнам

Кресло ——> Креслам

اسامی خنثا که به Е ختم میشن، در Д.п  جمع Ям  می گیرن.

Море ——--> Морям

Здание ——--> Зданиям

اسامی خنثا که به Ё ختم میشن، در Д.п  جمع Ям  می گیرن.

Копьё ——-> Копьям

Ружьё  ——-->  Ружьям

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − هفت =