مفعول بی واسطه

Винительный Падеж

یکی از پادژهای پر کاربرد در زبان روسی پادژ مفعول بی واسطه یا مفعول مستقیم هست که اون رو به اختصار В.п مینامیم. اما اول ببینیم پادژ مفعول بی واسطه در زبان فارسی چطور بیان میشه؟

مفعول بی واسطه در زبان فارسی با حرف اضافه ((را)) مشخص میشه. مثلا:

من دوستم را دیدم.

من کتاب را خواندم.

برادر معلم را دید.

حالا که براتون مشخص شد که مفعول بی واسطه چطور بیان میشه، میخواییم یاد بگیریم که این حالت در زبان روسی چطور بکار برده میشه.

مفعول بی واسطه در زبان روسی یا В.п بدون حرف اضافه بیان میشه و دقیقن همونطور که از اسمش پیداست، هیچ واسطه ای بین فعل انجام شده و مفعول مستقیم وجود نداره. چندتا مثال باهم ببینیم تا بیشتر براتون جا بیفته.

من کتاب را میخوانم
Я читаю книгу

او روزنامه را خرید
Он купил газету

من دوستم را دیدم
Я встретил друга

آنها فیلم را تماشا میکند
Они смотрят фильм

و یادتون باشه که ما در В.п به سوال ?Кого به معنی چه کسی را؟ و ?Что به معنی چه چیزی را؟ جواب میدیم.

?Кого он видел

?Что ты купил

?Кого отец встретил

?Что брат читает

در رابطه با پایانه صرفی و صرف اسامی در В.п باید به چند نکته توجه داشته باشیم:

۱) جنس اسم

۲) پایانه صرفی در حالت فاعلی یا И.п

۳) جاندار یا بیجان بودن

صرف اسامی در В.п

صرف اسامی مفرد

اسامی مذکراگر جاندار باشن پایانه صرفی میگیرن و اگر بیجان باشن هیچ تغییری نمیکنن. منظور از عدم تغییر اینه که عین حالت فاعلی یا И.п بیان میشن.

اسامی مذکر که به پایانه صرفی صفر ختم میشن در В.п مفرد اگر جاندار باشن А میگیرن و اگر بیجان باشن هیچ تغییری نمیکنن.

Журнал ——-->  Журнал

Стол  ——->  Стол

Отец  ——->  Отца

Студент ——-->  Студента

اسامی مذکر که به Й ختم میشن درВ.п مفرد اگر جاندار باشن Я میگیرن و اگر بیجان باشن هیچ تغییری نمیکنن.

Музей ——-> Музей

Герой  ——>   Героя

اسامی مذکری که به Ь ختم میشن در В.п مفرد اگر جاندار باشن Я میگیرن و اگر بیجان باشن هیچ تغییری نمیکنن.

Словарь ——> Словарь

Писатель —-->  Писателя

اسامی مونث که به А ختم میشن، در В.п مفرد، У میگیرن. 

Книга —--> Книгу

Комната ——> Комнату

اسامی مونث که به Я ختم میشن، در В.п مفرد، Ю میگیرن.

Аудитория ——-> Аудиторию

Земля ——> Землю

اسامی مونث که به Ь ختم میشن، در В.п مفرد، هیچ تغییری نمیکنن.

Тетрадь  ——-> Тетрадь

Лошадь  ——>  Лошадь

اسامی خنثا که به О ختم میشن، در В.п مفرد، هیچ تغییری نمیکنن.

Окно ——-->  Окно

Кресло ——--> Кресло

اسامی خنثا که به Е ختم میشن، در В.п مفرد، هیچ تغییری نمیکنن.

Море  ——->  Море

Здание ——-> Здание

اسامی خنثا که به Ё ختم میشن، در В.п مفرد، هیچ تغییری نمیکنن.

Копьё ——--> Копьё

صرف اسامی جمع در В.п

اسامی مذکر جاندار که به پایانه صفر ختم میشن، در В.п جمع ،Ов  میگیرن.

Студент ——> Студентов

Отец ——--> Отцов

اسامی مذکر جاندار که به Й ختم میشن، در В.п جمع Ев میگیرن.

Герой  ———>  Героев

اسامی مذکر جاندار که به Ь ختم میشن، در В.п  جمع، Ей میگیرن.

Писатель ——-> Писателей

نکته: شکل اسامی مذکر بیجان در حالت جمع، برابر با شکل جمع اسامی در حالت فاعلی یا И.п هست.

اسامی مونث جاندار که به А ختم میشن، در В.п جمع با حذف А مواجه میشن.

Женщина ——> Женщин

Студентка ——->Студенток

اسامی مونث جاندار که به Я ختم میشن، در В.п جمع، Ь میگیرن.

Героиня ——->  Героинь

Няня ——--> Нянь

اسامی مونث جاندار که به Ь ختم میشن، در В.п جمع، Ей میگیرن.

Лошадь  ——> Лошадей

Мать  —--> Матерей

نکته: شکل صرف اسامی مونث بیجان برابر با شکل جمع اسامی در حالت فاعلی یا И.п هست.

شکل جمع اسامی خنثا در В.п جمع برای همه پایانه ها برابر با شکل جمع اسامی در حالت اضافی یا И.п هست.

Окно ——-->  Окно

Море   ——--> Море

Копьё   ——-> Копьё

البته یک استثنا وجود داره و اون هم اینکه اسامی خنثا که به Мя ختم میشن، در حالت مفرد هیچ تغییری نمیکنن. اما در حالت جمع Я حذف میشه و Ена اضافه میشه.

Имя ——> Имена

Пламя ——-> Пламена

تا اینجا با مفهوم کلی В.п یا مفعول مستقیم آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطوری باید اونارو صرف کنیم. حالا چندتا فعل یاد بگیریم که اسم بعد از خودشون رو مستقیم به  В.п هدایت میکنن و تو زبان فارسی با حرف ربط ((را)) ترجمه میشن.

به یاد آوردن
Вспоминать – Вспомнить

دیدن
Видеть – Увидеть

آماده کردن
Готовить – Приготовить

شستن
Мыть – Вымыть

شروع کردن
Начинать – Начать

ملاقات کردن
Встречать – Встретить

دوست داشتن- عشق ورزیدن
Любить – Полюбить

مطالعه کردن- یاد گرفتن
Изучать – Изучить

بردن و آوردن(پیاده)
Нести – Носить

بردن و آوردن (سواره)
Вести – Водить

شنیدن
Слышать – Услышать

نوشتن
Писать – Написать

خواندن
Читать – Прочитать

حالا میخواییم چندتا از مفاهیم اصلی در В.п رو بهتون یاد بدیم، مفاهیمی مثل مفهوم مکان، مفهوم زمان، …

مفهوم زمانی در В.п

یکی از مفاهیم کاربردی در حالت مفعول بی واسطه، مفهوم زمانه. مفاهیم زمان در حالت مفعول بی واسطه به چند دسته تقسیم میشن.

الف) کلمات Сегодня , Минута , Час , День و اسامی روزهای هفته که به اسامی بیانگر مقیاس زمان معروف هستن، در В.п با حرف اضافه В بکار میرن.

?Когда ты был там

Я был там в субботу/ в час/ в этом день

نکته: برای آشنایی بیشتر با اسامی روزهای هفته به بخش RussTop مراجعه کنین.

ب) در جواب به سوال ?Сколько времени یا ?Как долго به معنی چه مدت؟ یا چند وقت؟ اسامی بیانگر مقیاس زمان بدون حرف اضافه در В.п بکار میرن.

?Как долго/ сколько времени  ты был там

?Я был там день/ час

پ) در جواب به سوال ?За сколько времени یا ?За какое время به معنی ظرف چه مدت؟ یا توچند وقت؟ ، اسامی بیانگر مقیاس زمان با حرف اضافه За  درВ.п بکار میرن.

?За какое время ты прочитал книгу

Я прочитал книгу за день/ за час/ за минуту

ت) در جواب به سوال ?На сколько времени یا ?На какое время به معنی برای چه مدت؟، اسامی بیانگر مقیاس زمان در В.п  با حرف اضافه На  بکار میرن.

?На какое время/ на сколько времени ты взял книгу

Я взял книгу на час/ на день/ на минуту

ث) در جواب به سوال Через сколько времени به معنی بعد از چند وقت؟ اسامی بیانگر مقیاس زمان در В.п با حرف اضافه Через بکار میرن.

?Через сколько времени вы там будет

Я бы буду там через день/ через минуту/ через час

 مفاهیم مکانی در В.п

الف) در جواب به سوال ?Куда به معنی به کجا؟ اسامی میتوننن در В.п با حرف اضافه В یا На بکار برن. فقط یادتون باشه که کاربرد این دو حرف اضافه تواین پادژ رو با П.п اشتباه نگیرین. اونجا در جواب سوال ?Где به معنی قرار داشتن روی چیزی یا درون جایی بکار میرن و اینجا به معنی به سمت یا به داخل جایی استفاده میشن.

?Куда ты идёшь

Я иду в университет/ в работу

ب) در جواب به سوال ?Куда حرف اصافه Через به معنی از طریق یا به وسیله چیزی بیانگر حرکت از سمتی به سمت دیگه اس و همینطور میتونه بیانگر حرکت از وسط چیزی باشه.

Мы идём через улицу

Мы влезли в комнату через окно

ضمنا با استفاده از حرف اضافه Через  میتونیم مفهوم به وسیله کسی رو بیان کنیم. یعنی درباره عملی حرف بزنیم که توسط کس دیگه انجام شده.

Он узнал об этом через брата

Они разговаривали через переводчика

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =