حالت فاعلی

Именительный Падеж اولین پادژ در زبان روسی ، حالت فاعلی اسم داره. حالت فاعلی یعنی اینکه اسم در حالت اصلی خودش باقی می مونه و هیچ حرف اضافه یا حالت خاص دیگه ای باعث صرف و تغییر در کلمه نمی شه. مثال: Это студент     Антон врач Писатель идёт домой به ترتیب به معنای چه […]