اسم
پادژها
اعداد
ضمایر
صفت
فعل
قید
حروف اضافه
صفت فعلی
قید فعلی