افزایش مهارت نوشتن در fluentop

براي ارسال يك پيام دوستانه و صميمي و يا رسمي و اداري به يك دوست يا يك شركت خارجي نيازه كه بتونيد خوب بنويسيد. درواقع مهارت نوشتن يكي از دشوارترين مهارت هاي آموزش يك زبان جديده. هر چه تعداد لغات بيشتري بدونيد و بتونيد از اونا به شكل فعال استفاده كنيد و جمله بسازيد، براي نوشتن مشكل كمتري خواهيد داشت. تقويت قواعد دستوري به شما تاحد چشمگيري در مهارت نوشتن كمك ميكنه. پس دست به كار شيد و از بخش هاي مختلف سايت Fluentop در راستاي تقويت مهارت نوشتن خودتون استفاده كنيد.